Dịch Vụ Đổi Bằng Lái Xe Cũ Sang Thẻ PET Uy Tín

Phí dịch vụ chuyên đổi bằng lái xe cũ ép nhựa sang thẻ pet mới đúng theo quy định của nhà nước. Chất lượng dịch vụ an toàn đảm bảo và uy tín chất lượng cao

hương kho àkh

IX Timestamp of task creation.
endTime Integer UNIX Timestamp of task completion.
solveCount Integer Number of workers who tried to complete your task
Response example
{
    "errorId":0,
    "status":"ready",
    "solution":
        {
            "text":"deditur",
            "url":"http:\/\/61.39.233.233\/1\/147220556452507.jpg"
        },
    "cost":"0.000700",
    "ip":"46.98.54.221",
    "createTime":1472205564,
    "endTime":1472205570,